ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Ρευματοδότης/πρίζα/θηλυκό/ priseΡευματολήπτης/φις/αρσενικό/ficheκαι ΦΕ 3
Ποια είναι τα μονωτικά μέρη και ποια διαρρέονται από ρεύμα; Γιατί συμβαίνει αυτό;
fiche_prise.jpg
prize2.jpg


........................................................…………………….……………………………………………..…………………………………………………………………........………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

Ποια είναι τα μονωτικά μέρη και ποια διαρρέονται από ρεύμα; Γιατί συμβαίνει αυτό;


elscrewdriver.jpg


screwdriver.jpg
.......…………………….……………………………………………..…………………………………………………………………........………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Ποια είναι τα μονωτικά μέρη και ποια διαρρέονται από ρεύμα; Γιατί συμβαίνει αυτό;

wires2.jpg
wires.jpg
.......…………………….……………………………………………..…………………………………………………………………........………………….…………………………………………………………………………………………………………………..